StereoWise: Amplifier - ElectrocompanietRENA SA-1 Streamer & Stereoamplifier - € 859,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 75 Watt Class D AmplifierElectrocompaniet ECI 6 DX Mk.II Integrated Amplifier & DAC & Streamer  - € 5.995,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #                                   2 x 125 Watt / 8 Ohm - 2 x 200 W/ 4 Ohm   

ECI 6 DX Mk.II Integrated Amplifier  - € 4.995,-  #  £ 0.000,- #  $ 0.000,- #  2 x 125 Watt / 8 Ohm - 2 x 200 W/ 4 Ohm   


ECI 80 D Integrated Amplifier  - € 2.499,-  #  £ 0.000,- #  $ 0.000,- #  2 x 80 Watt / 8 Ohm - 2 x 150 W/ 4 Ohm   EC 4.8 Mk.II Reference Preamplifier  - € 3.990,-  #  £ 0.000,- #  $ 0.000,-


AW 180 Monoblock Power Amplifier  - € 7.998,-  #  £ 0.000,- #  $ 0.000,- #  250 Watt / 8 Ohm -  380 W/ 4 Ohm   AW 400 Monoblock Power Amplifier  - € 13.565,-  #  £ 11.398,- #  $ 11.900,- #  400 Watt / 8 Ohm -  765 W/ 4 Ohm   


AW 800 Monoblock Power Amplifier  - € 00.000,-  #  £ 00.000,- #  $ 00.000,- #  000 Watt / 8 Ohm -  000 W/ 4 Ohm   AW 250 R Stereo Power Amplifier  - € 7.850,-  #  £ 6.599,- #  $ 8.500,- #  2 x 250 Watt / 8 Ohm -  2 x 380 Watt / 4 Ohm   


19 April 2022