StereoWise: Amplifier - Verity Audio Inc.
Monsalvat Verity INT 100 Integrated Amplifier - € 0.000,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 100 Watt / 8 Ohm - 2 x 200 Watt / 4 Ohm


Monsalvat PRE-2 Reference Digital Preamplifier - € 0.000,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-

Monsalvat PRO-6 Signature Sound Processor - € 0.000,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-


Monsalvat AMP - 200 High Performance Amplifier - € 0.000,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  200 Watt / 8 Ohm - 400 Watt / 4 Ohm

Monsalvat AMP - 60 High Current Amplifier - € 0.000,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  60 Watt / 8 Ohm - 120 Watt / 4 Ohm


Monsalvat DAC - PRE Reference DAC - € 0.000,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  


Monsalvat AMP - 45 High Current Compact Amplifier - € 0.000,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  45 Watt / 8 Ohm - 90 Watt / 4 Ohm16 Mei 2022