StereoWise: Amplifier - LINNLINN Klimax Solo Monoblock Power Amplifier - € 10.680,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  290 Watt / 8 Ohm - 500 Watt / 4 Ohm
LINN Klimax Twin Stereo Power Amplifier - € 9.315,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 111 Watt / 8 Ohm - 2 x 200 Watt / 4 Ohm


LINN Akurate 2200 Stereo Power Amplifier - € 4.390,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 111 Watt / 8 Ohm - 2 x 200 Watt / 4 Ohm


LINN Majik 2100 Stereo Power Amplifier - € 2.240,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 56 Watt / 8 Ohm - 2 x 100 Watt / 4 Ohm


LINN Majik DSM All in One Amplifier - € 3.570,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 50 Watt / 8 Ohm - 2 x 100 Watt / 4 Ohm


5 April 2022