StereoWise: Amplifier - MARTON MARTON Opusculum Omni V1.0 Dual Mono Amplifier - € 00.000,-  #  £ 00.000,-  #  $ 00.000

2 x 180 Watt / 8 Ohm - 2 x 360 Watt / 4 Ohm # 2 x 30 Watt Class A  #  Output Bridge 720 Watt / 8 Ohm


MARTON Opusculum Reference V3.0 Dual Mono Amplifier - € 00.000,-  #  £ 00.000,-  #  $ 00.000

2 x 400 Watt / 8 Ohm - 2 x 800 Watt / 4 Ohm # 2 x 60 Watt Class A  #  Output Bridge 1.600 Watt / 8 Ohm


12 January 2022