StereoWise: Amplifier - T.L.A. * True Life AudioTrue Life Audio SSP - 1 Stereo Tube Control Preamplifier - € 41.000,-  #  £ 0.000,-  #  $ 46.000,-


True L.A SSA - 300 Hybrid Mono Power Amplifier - € 65.000,-  #  £ 0.000,-  #  $ 75.000,-  # 150 Watt / 8 Ohm - 300 Watt / 4 Ohm

28 March 2022